Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1

Algemene voorwaarden doneren Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe.

U zult doneren aan een stichting zonder winstoogmerk, statutair gevestigd te Wageningen, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 65842685. Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, beter bekend als ANBI.

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke (online) donatie die aan Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe wordt gedaan. Door het doen van een donatie wordt akkoord gegaan met de gestelde voorwaarden. Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe

Elke betaling die via www.dierenvoedselbankvalleienveluwe.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe en zal door Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe worden aangewend voor vernieuwingen, verbeteringen, uitbreidingen en aanschaf van allerlei soorten voer en huisdieraangelegenheden. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe. Restitutie is niet mogelijk. Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe  neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy

Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.

Hoofdstuk 2

Algemene voorwaarden inschrijving als klant

 • Nadat de cliënt zich heeft aangemeld en vervolgens niets meer laat horen in een tijdsbestek van maand na aanmelding, wordt de aanvraag ongeldig verklaard.
 • De eerste keer dient de cliënt zelf de voeding op te komen halen, dit om te controleren of de juiste persoon de aanvraag heeft gedaan.
 • De vorm van ondersteuning heeft als eerste prioriteit voedsel, droogvoer. Verder is er soms de mogelijkheid om randzaken te krijgen zoals natvoer, snacks, verzorgingsproducten, speelgoed, mandjes/dekentjes en dergelijken.
 • Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het uitgegeven van het huisdierenvoer en alle overige zaken aangaande uw huisdier.
 • Het aanleveren van alle soorten voedsel en alle overige zaken en diensten van Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe blijft ten alle tijden een gunst en geen recht.
 • Wanneer u voer of andere verkregen benodigdheden van Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe niet (meer) gebruikt om welke reden dan ook zouden wij het op prijs stellen deze terug te krijgen. Het is ten strengste verboden deze spullen te verkopen aan derden.
 • De voeding mag door iemand anders opgehaald worden, graag in overleg.
 • Bij drie keer achter elkaar niet op komen dagen zonder opgave van reden wordt de cliënt uitgeschreven en is niet meer welkom. U bent zelf verantwoordelijk voor wijzigingen en afmeldingen.
 • De cliënt wordt afgeraden om in de situatie waarin ze ondersteuning voor hun huisdier(en) vragen nog meer huisdieren aan te schaffen. Voor de dieren die u toch aanschaft in de periode dat u bij Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe bent verstrekken wij geen benodigdheden.
 • Mocht een of meerder regels zoals hierboven beschreven staan overtreden worden, dan stopt per direct de ondersteuning voor de cliënt.
 • Deze regels zijn opgesteld om te proberen misbruik te voorkomen en cliënten in echte financiële nood te kunnen helpen.
 • Wanneer uw aanvraag goedgekeurd is dient u zich bij uw eerste bezoek te legitimeren.
 • Er wordt verwacht van de cliënt dat deze de vrijwilligers met respect behandelen. Mocht U zich agressief, discussiërend of grof mondig opstellen dan wordt per direct de ondersteuning voor uw dier(en) stopgezet!
 • Elke cliënt krijgt dezelfde hoeveelheid voer per huisdier (maximaal 3 huisdieren) hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. De hoeveelheid voer is aangepast aan het type/soort huisdier.